Integritetspolicy

Afriso Ema värnar om våra kunder och besökares personuppgifter. Följande dokument behandlar personlig information som samlats på afriso.se. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vad är GDPR

Den 25:e maj 2018 införs EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) som innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och påverkar alla företag som samlar in, processar, lagrar och sprider uppgifter som på ett eller annat sätt kan knytas till en individ, både strukturerade och ostrukturerade data (t.ex. e-post).

Skillnaden mellan PUL och GDPR kan kort beskrivas som att företag inte längre har rätt att äga personuppgifter utan nu bara lånar dem och att företagen måste visa på vad de använder personuppgifterna till.

Dataskyddsförordningen gäller enbart fysiska personer, ej juridiska, där databehandling sker inom EU. Juridiska personer utanför EU som bedriver verksamhet inom EU träffas dock också av den nya förordningen.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter som vi förvaltar om dig, såsom personuppgifter, inloggningsuppgifter, ditt namn, din titel, din e-postadress, din företagsadress, ditt företags IP-adress, ditt telefonnummer och ev. personuppgifter som kan förekomma i meddelandetext du valt att förmedla till oss. Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på vår sida cookiepolicy på hemsidan.

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

För nedanstående ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av avtal, muntligt eller skriftligt och en intresseavvägning.

För att bolaget skall kunna fullfölja sitt avtal mot kunder och samarbetspartners som har tillgång till våra tjänster och för att vi skall kunna informera dig om aktuella och viktiga händelser kring våra system. Och för att vi skall kunna komma i kontakt med dig vid eventuella frågeställningar.

Varifrån inhämtas dina uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som du delar med oss när:

  • du besöker vår hemsida och väljer att accepterar cookies
  • du kontaktar oss via mail
  • du anmäler dig till eventuella nyhetsbrev
  • du följer oss på sociala medier
  • du lämnar dina uppgifter i något formulär på vår hemsida
  • du har ingått en anställningsprocess med oss

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part, om det inte är nödvändigt för att kunna leverera våra tjänster och uppfylla våra avtal. Dina personuppgifter kan komma att delas med samarbetspartner som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa biträden har inte rätt att använda uppgifterna för annat syfte än för att utförande av sitt uppdrag att sköta följande system för vår räkning.

Företaget, där dina uppgifter lagras

Din personuppgifter lagras hos Afriso Ema

Företaget Google Inc (Privacy shield) som levererar, driftar och supporterar analys av hemsidesdata. För utestående tillgång till information om din IP-adress, se även vår Cookie Policy.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med din arbetsgivare behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi skall kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, har rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

Om du skulle har några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss på: info@afriso.se.